Hotărâre
privind aprobarea tarifelor la activităţile de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor, a locurilor de agrement din Oraşul Popeşti-Leordeni de către SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat, domnul Bogdan CERNĂTESCU înregistrat sub nr. 17660/16.10.2018 şi expunerea de motive a domnului Primar Petre IACOB înregistrată sub nr. 17661/16.10.2018, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 19130/24.10.2018 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 19131/24.10.2018;
  • văzând nota de fundamentare a SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL nr. 226/21.09.2018 înregistrată sub nr. 14213/21.09.2018 privind stabilirea tarifelor la activităţile de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru copiii din Oraşul Popeşti-Leordeni;
  • în conformitate cu:
    • prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    • dispoziţiile art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă tarifele privind activităţile de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor, a locurilor de agrement din Oraşul Popeşti-Leordeni de către SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Tarifele vor intra în vigoare de la data aprobării hotărârii de către Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni.
  • Art. 3. – Primarul prin Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Popeşti Leordeni precum şi societatea S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 111 din 24.10.2018

Document semnat