Hotărâre
privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul MODIFICARE ART.1 AL HCL NR.55/16.06.2011 pentru OBIECTIVUL INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN (T 53/3 P 7,8,9 şi 10) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL DE LOCUINŢE COLECTIVE S+P+3E, AMENAJARE CIRCULAŢII, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRI ŞI UTILITĂŢI

Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni;

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 9043/13/11F din 22.08.2017 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a judeţului Ilfov, întrunită în şedinţa din data de 22.08.2017, avizul arhitectului şef al judeţului Ilfov nr. 9043/13/11F din 22.08.2017, raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului înregistrat sub nr. 30.744/29.09.2017, expunerea de motive înregistrată sub nr. 30.746/29.09.2017, precum şi raportul de avizare al comisiei nr.4 (pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea şi păstrarea monumentele istorice şi de arhitectură) înregistrat nr. 36958/22.11.2017;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art.25, alin. (1) şi art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011
  • art. 2, alin. (2) din Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 36, alin. (5), lit. c), pct. 11 şi art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru MODIFICARE ART.l AL HCL NR.55/16.06.2011 PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN (T 53/3 P 7,8,9 şi 10) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL DE LOCUINŢE COLECTIVE S+P+3E, AMENAJARE CIRCULAŢII, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRI ŞI UTILITĂŢI situat în oraşul Popeşti-Leordeni, strada Sf.Agnes, f.nr, (T 53/3, P 7, 8, 9, 10), nr.cadastrale 5.438, 105.103, 107.824, 6.187 în suprafaţă de 2.056 mp este în proprietatea domnului Iamandi Valentin, Şutru Ioan, soţilor Blaju Maria, Blaju Petre, Marcu Ecaterina.
 • Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 55/16.06.2011 rămân neschimbate.
 • Art. 3. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.
 • Art. 4. Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuţie, aceasta se prelungeşte până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentaţie.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 85 din 22.11.2017

Document semnat