Hotărâre
privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ din oraşul Popeşti-Leordeni, jud. Ilfov

Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni;

 • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 35171/07.11.2017, expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 36010/15.11.2017, precum şi raportul de avizare al comisiei nr.2 (pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport-turism) înregistrat sub nr. 3636959/22.11.2017;
 • în baza art. 4 din Ordinul MECTS nr. 5576/7.11.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 • în conformitate cu prevederile art. 102 alin. 1, art. 103 alin. 2 şi a art. 105 alin. 2 lit. d din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
 • în temeiul art. 36, alin. 2, lit. b,d coroborat cu alin. 4 lit. a şi alin. 6, lit. a, pct. 1, art.45, alin. 1 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Popeşti-Leordeni, în anul şcolar 2017-2018, aferent semestrului 1, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează:
  • 269 burse de merit, în cuantum diferenţiat după cum urmează:
   • media 10(zece) - 200 lei/lună,
   • media 9,50-9,99 - 150 lei/lună,
   • media 8,50-9,49 - 100 lei/lună;
  • 7 burse de performanţă în cuantum 150 lei/lună,
  • 43 burse de ajutor social în cuantum 100 lei/lună.
 • Art. 2. Plata burselor va fi efectuată eşalonat conform repartizărilor bugetare trimestriale aprobate.
 • Art. 3. Primarul si Secretarul oraşului Popeşti-Leordeni prin Direcţia Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 83 din 22.11.2017

Document semnat