Hotărâre
privind aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.72/27.09.2016

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 8332/17/11F din 16.08.2016 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 16.08.2016, avizul arhitectului șef al județului Ilfov nr. 8332/17/11F din 16.08.2016, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 34995/18.10.2016, expunerea de motive înregistrată sub nr. 35506/24.10.2016, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 37715/16.11.2016 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 37716/16.11.2016;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 25, alin. (1) și art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011 ;
  • art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 36, alin. (5), lit. c), punctul 11 și art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare;
 • în temeiul art. 36 alin. (5) lit3 c) coroborat art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.72/27.09.2016, care va avea următorul cuprins:
  Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN Șl CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Rhmax= P+1E+M, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚL” situat în orașul Popești-Leordeni, strada Astrelor nr. 65, T55/3-P51, nr.cadastral 3.119, în suprafață de 510 mp se află în proprietatea dlui Bordeianu Gheorghe.”
 • Art. 2. – Restul prevederilor HCL nr. 72/27.09.2016 rămân neschimbate.

Președintele de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 82 din 16.11.2016

Document semnat