Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „CONSTRUIRE ETAPIZATA GRĂDINIȚA 8 GRUPE – SP+P+1E, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI AMENAJARE TEREN” în șos. Olteniței, nr. 27, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 35527/02.12.2015, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții Locale înregistrat sub nr. 35526/02.12.2015, precum și raportul comisiei nr. 3 (juridică, administrație public locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 36575/11.12.2015;
  • în baza:
    • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
    • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „CONSTRUIRE ETAPIZATA GRĂDINIȚA 8 GRUPE – SP+P+1E, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI AMENAJARE TEREN” în șos. Olteniței, nr. 27, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Primarul orașului domnul Petre Iacob, Secretarul și Serviciul Achiziții Publice și Investiții Locale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 110 din 11.12.2015

Document semnat