Hotărâre
privind aprobarea parteneriatului între orașul Popești-Leordeni prin Consiliul local al orașului Popești-Leordeni și Fundația FARA

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 34283/19.11.2015 al șefului serviciului public local de asistență socială Mihaela Borțea prin care propune aprobarea încheierii unui parteneriat cu Fundația FARA în vederea vederea acordării de servicii de asistența socială cu cazare în centru rezidențial pentru copiii lipsiți temporar sau permanent de familia proprie în Casa Sf. Gabriel din orașului Popești-Leordeni, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrată sub nr. 34284/19.11.2015, solicitarea înregistrată sub nr. 32578/05.11.2015 a Fundației FARA, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport- turism) înregistrat sub nr. 36568/11.12.2015;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. e), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. c) pct. 2, și art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aproba parteneriatul între orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și Fundația FARA în vederea vederea acordării de servicii de asistența socială cu cazare în centru rezidențial pentru copiii lipsiți temporar sau permanent de familia proprie în Casa Sf. Gabriel din orașului Popești-Leordeni, conform Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni, domnul Petre IACOB să semneze parteneriatul prevăzut la art. 1.
  • Art. 3. – Primarul orașului și Serviciul public local de asistență socială din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 109 din 11.12.2015

Document semnat