Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Extinderea sistemului de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare pe str. Aleea Oituz, str. Occidentului, str. Eclipsei și Pavlicheni în oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar, Petre Iacob, înregistrată sub nr. 31662/28.10.2015, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții Locale înregistrat sub nr. 31661/28.10.2015, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 36566/11.12.2015, al comisiei nr. 3 (juridică, administrație public locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 36572/11.12.2015și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 36579/11.12.2015;
  • în baza:
    • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
    • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții pentru „Extinderea sistemului de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare pe str. Aleea Oituz, str. Occidentului, str. Eclipsei și Pavlicheni în oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Primarul orașului domnul Petre Iacob, Secretarul și Serviciul Achiziții Publice și Investiții Locale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 108 din 11.12.2015

Document semnat