Hotărâre
privind aprobarea rectificării nr. 4 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2015 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Examinând proiectul de hotărâre privind Rectificarea nr. 4 a Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2015 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate-proiect inițiativa primarului;
 • având în vedere:
  • raportul de aprobare al Primarului înreg. cu nr. 34287/19.11.2015;
  • raportul de specialitate al Directorului economic înreg. cu nr. 34286/19.11.2015;
  • procesul-verbal de afișare al Bugetului local rectif. nr. 4, inreg.cu nr. 34288/19.11.2015;
  • rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 36567/11.12.2015, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 36569/11.12.2015 al comisiei nr. 3 (juridică, administrație public locală,apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 36573/11.12.2015 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 36577/11.12.2015;;
 • luând act de realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și de publicitatea prevăzută de art. 761 din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind Bugetul de stat pe anul 2015, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit a) și lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Rectificarea nr. 4 a Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2015, cu o influenta totala in valoare de +6.939.983 lei, atat la partea de venituri cat si la cea de cheltuieli, din care +292.636 lei la secțiunea de funcționare si +6.647.347 lei la secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 (BVC) si nr. 2 (Lista de investiții), ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Bugetul de venituri și cheltuieli al instituției finanțate din venituri proprii, rămâne neschimbat ca sume atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli
 • Art. 3. – Informațiile privind bugetele și anexele acestora vor fi convertite și transmise în format electronic de tip „pdf” în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare către Ministerul Administrației și Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia, prin grija specialistului IT din cadrul primăriei.
 • Art. 4. – Prezenta hotărâre și anexele care fac parte integrantă, se comunică Prefectului județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției www.ppl.ro în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, prin grija Secretarului orașului Popești-Leordeni, tuturor persoanelor interesate.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 106 din 11.12.2015

Document semnat