Hotărâre
privind aprobarea încheierii ACTULUI ADIȚIONAL nr. 1 la contractul de concesiune nr. 87/01.02.2005 încheiat între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și dna Miu Iuliana

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere adresa înregistrată sub nr. 28527/30.09.2015 a doamnei Miu Iuliana prin care solicită modificarea contractului de concesiune prin act adițional, a raportului de specialitate înregistrat sub nr. 31667/28.10.2015 al consilierului juridic Neagu Aurel prin care propune aprobarea modificării art. 1.2 din contractul de concesiune nr. 87/01.02.2005, încheiat cu doamna Miu Iuliana, a expunerii de motive a Primarului înregistrată sub nr. 31668/28.10.2015, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 36570/11.12.2015, al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 36574/11.12.2015 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 36576/11.12.2015;
  • în baza prevederilor Contractului de concesiune nr. 87/01.02.2005;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) si alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 87/01.02.2005 încheiat între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și doamna Miu Iuliana, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Secretarul și Direcția economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 105 din 25.11.2015

Document semnat