Hotărâre
pentru aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 74/03.08.2015 privind aprobarea completării Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 8/21.02.2002 privind aprobarea revizuirii Zonificării Generale și a Regulamentului local al Planului Urbanistic General al comunei Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 34138/18.11.2015 al Secretarului orașului prin care propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/03.08.2015 privind aprobarea completării Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 8/21.02.2002 privind aprobarea revizuirii Zonificării Generale și a Regulamentului local al Planului Urbanistic General al comunei Popești-Leordeni, expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 34139/18.11.2015, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație public locală,apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din tară și străinătate) înregistrat sub nr. 34899/25.11.2015;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 și a art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/03.08.2015 privind aprobarea completării Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 8/21.02.2002 privind aprobarea revizuirii Zonificării Generale și a Regulamentului local al Planului Urbanistic General al comunei Popești-Leordeni.
  • Art. 2. – Primarul, Secretarul orașului Popești-Leordeni și Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 104 din 25.11.2015

Document semnat