Hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „MODIFICARE REGIM ÎNĂLȚIME ÎN P+4E+EM+M (fără modificarea volumetriei) LA IMOBILELE AUTORIZATE (AC 53/06.03, AC 110/15.04.2015, AC 130/12.05.2015, AC 273/27/08.2015, AC 328/07.10.2015 emise de Primăria orașului Popești-Leordeni) AMENAJARE INCINTĂ, CIRCULAȚII, PARCARE, ANEXE ȘI UTILITĂȚI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 34.296/19.11.2015, expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 34297/19.11.2015, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și din străinătate) înregistrat sub nr. 34876/25.11.2015 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 34879/25.11.2015;
  • în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (5), lit. c) coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. unic. – Se aprobă Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „MODIFICARE REGIM ÎNĂLȚIME ÎN P+4E+EM+M (fără modificarea volumetriei) LA IMOBILELE AUTORIZATE (AC 53/06.03, AC 110/15.04.2015, AC 130/12.05.2015, AC 273/27/08.2015, AC 328/07.10.2015 emise de Primăria orașului Popești-Leordeni) AMENAJARE INCINTĂ, CIRCULAȚII, PARCARE, ANEXE ȘI UTILITĂȚI” situat în orașul Popești-Leordeni, Drumul Fermei, nr. 101 (T55/8, P13, 14, 15, lot 11), nr. cadastral 116001, 114148 în suprafață de 11.436 mp în proprietatea soților Bîzu Margareta și Bîzu Ion.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 103 din 25.11.2015

Document semnat