Hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „COMPLEX SERVICII (SERVICE AUTO, SPĂLĂTORIE AUTO, PARCARE AUTO) BIROURI, DEPOZITARE, LOCUINȚE DE SERVICIU P+2E+M, UTILITĂȚI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 29.865/12.10.2015, expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 29866/12.10.2015, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și din străinătate) înregistrat sub nr. 34874/25.11.2015 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 34886/25.11.2015;
  • în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (5), lit. c) coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. unic. – Se aprobă Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „COMPLEX SERVICII (SERVICE AUTO, SPĂLĂTORIE AUTO, PARCARE AUTO) BIROURI, DEPOZITARE, LOCUINȚE DE SERVICIU P+2E+M, UTILITĂȚI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE” situat în orașul Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, fn, T26, P524-525/II/9/I, nr. cadastral 2913 în suprafață de 14.200 mp, beneficiar firma S.C. UTILAJ LOGISTICS S.R.L.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 102 din 25.11.2015

Document semnat