Hotărâre
privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în orașul Popești-Leordeni, Str. Scolii nr. 4, „Dispensar” județul Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Analizând expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 33514/13.11.2015, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 33515/13.11.2015, privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul situat în orașul Popești-Leordeni, Str. Scolii nr. 4, „Dispensar”, județul Ilfov, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 34650/24.11.2015, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 34655/24.11.2015 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație public locală,apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 34875/25.11 2015;
 • în baza Legii nr. 82/1991, Legea contabilității republicată, Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și a Legii nr. 15/1994 modificată și completată, a OG nr. 81/2003 privind reevaluarea patrimoniului public și privat, aprobată prin Legea nr. 493/2003, modificată prin OG. nr. 3/2005, art. 122 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 • în temeiul art. 45 alin (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Raportul de evaluare pentru imobilul situat în orașul Popești-Leordeni, Str. Scolii nr. 4, „Dispensar”, județul Ilfov, imobil ce face parte din domeniul public al orașului Popești-Leordeni, în vederea înregistrării în evidența contabilă și tehnico-operativă la valoarea de:
  • Teren Dispensar cu suprafața de 591 mp în valoare de 223140,00 lei;
  • Clădire Dispensar cu suprafața de 284 mp în valoare de 235753,04 lei;
  • Alei + platforme dale colorate 84 mp în valoare de 13654,95 lei;
  • Platforma beton cu suprafața de 84 mp în valoare de 2163,90 lei;
  • Împrejmuire gard fier +soclu beton cu lungime de 28 ml în valoare de 4850,12 lei;
  • Împrejmuire placi beton prefabricat 26 ml in valoare de 1154,79 lei.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al orașului Popești-Leordeni, Direcția economică, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat și de aparatul de specialitate al primarului orașul Popești-Leordeni.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 101 din 25.11.2015

Document semnat