Hotărâre
privind aprobarea Planului de deszăpezire 2015-2016 pentru perioada 15.11.2015-15.03.2016

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Având în vedere expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni, raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 34142/18.11.2015 precum și raportul de avizare al comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 34649/24.11.2015;
 • văzând prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 289/2.170/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Secțiunii 6 – Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din Cap. IV – Serviciile de salubrizare și condițiile de funcționare al Regulamentului – Cadru de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în aria administrativă a orașului Popești-Leordeni aprobat prin HCL nr. 45/31.05.2011;
 • în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Planul de deszăpezire 2015-2016 pentru perioada 15.11.2015-15.03.2016 al orașului Popești-Leordeni, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă constituirea comandamentului local de deszăpezire, care va avea următoarea componență:
  • Președinte – Primar Petre IACOB, înlocuitor Viceprimar Iosif NĂSTASE
  • Membru – Secretar Margareta ICHIM
  • Membru – Administrator Public Florin PREDA
  • Membru – Referent Iosif GLAVĂ
  • Membru – Director executiv Marian Nistor
  • Membru –reprezentant Rosal Dumitru Ghenu
  • Membru – Referent Gheorghe TROI
  • Membru – consilier juridic Aurel NEAGU.
  • Membru – director ex. Eozefin CRĂCIUNESCU.
 • Art. 3. – (1) Primarul, Secretarul orașului Popești-Leordeni și Direcția de Administrare a Domeniului Public și privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face prin grija Secretarului orașului.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 100 din 25.11.2015

Document semnat