Hotărâre
privind aprobarea stabilirii numărului maxim de autorizații taxi necesar pentru executarea transportului în regim de taxi în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al doamnei inspector Petre Lidia înregistrat sub nr. 33185/11.11.2015 prin care propune aprobarea stabilirii numărului maxim de autorizații taxi necesar pentru executarea transportului în regim de taxi în orașul Popești-Leordeni, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 33186/11.11.2015, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 34651/24.11.2015 și al comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție social, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 34653/24.11.2015;
  • în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 17, art. 19 lit. c), art. 20 alin. (6) și (7) din Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local;
  • în temeiul prevederilor art. 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 6 din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 356/2007 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a) si art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă numărul maxim de 250 autorizații taxi necesare pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi pe teritoriul orașului Popești-Leordeni, pentru o perioadă de 5 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.
  • Art. 2. – Primarul și Secretarul orașului prin Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 99 din 25.11.2015

Document semnat