Hotărâre
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile aplicabile în anul fiscal 2016, în orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Având în vedere:
  • expunerea de motive a domnului Petre Iacob, primarul orașului Popești-Leordeni;
  • raportul de specialitate întocmit de Direcția de Taxe și Impozite prin care se propune aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2016;
  • în conformitate cu:
   • Titlul IX – "Impozite și taxe locale", art. 495 lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
   • Prevederile art. 20 alin. (1) lit. b), art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
   • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
   • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
   • Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
   • Ordinul nr. 1501/2006 a MAI privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor;
   • Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 29 Mai 2015 privind reglementările urbanistice de încadrare pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al orașului Popești-Leordeni;
   • Art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor: comisia nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 34651/24.11.2015 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și din străinătate) înregistrat sub nr. 34873/25.11.2015;
 • în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

 • Art. 1. – (1) Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2016, în orașul Popești-Leordeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.01.2016.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin serviciile de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri și comunicarea acesteia Primarului orașului Popești-Leordeni, serviciilor de specialitate pentru ducerea la îndeplinire și Instituției Prefectului județului Ilfov.
 • Art. 4. – (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren și taxa pe mijloacele de transport sunt creanțe fiscale anuale, care se plătesc în doua rate egale, pana la 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
  (2) Pentru neplata la termenele enunțate la alin. (1), contribuabilii datorează penalități de întârziere stabilite potrivit reglementarilor legale în vigoare.
 • Art. 5. – Se aproba pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice anularea creanțelor restante și accesoriile aferente acestora, în sume mai mici de 40 lei, pentru pozițiile de rol care au restante și sunt mai vechi de 01.01.2016, conform Codului de procedura fiscala, pe fiecare sursa în parte.
 • Art. 5. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 98 din 25.11.2015

Document semnat