Hotărâre
privind atribuirea de denumire de stradă

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 31674/28.10.2015 din care reiese propunerea de atribuire denumire de strada aleei de acces ce are ieșire în str. Domnița Bălașa, a expunerii de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 31673/28.10.2015, precum si a raportului de avizare al comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport) înregistrat sub nr. 34654/25.11.2015;
  • în baza prevederilor art. 2 lit. d) din Ordonanța nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Articol unic. – Se aprobă denumirea de stradă aleei de acces ce are ieșire în strada Domnița Bălașa în Aleea Tufișului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 97 din 25.11.2015

Document semnat