Hotărâre
privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Secretarului orașului înregistrat sub nr. 34067/18.11.2015, prin care se propune stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 34067/18.11.2015, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 34878/25.11.2015;
  • în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 15 din Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, orice prevederi contrare se abrogă.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 96 din 25.11.2015

Document semnat