Hotărâre
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cervencu Antonel

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere:
    • Raportul de specialitate al Secretarului orașului privind propunerea pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Cervencu Antonel supleant la poziția 15 pe lista Partidului Social Democrat la alegerile din iunie 2012 înregistrat sub nr. 34059/18.11.2015, expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 34060/18.11.2015, procesul verbal al comisiei de validare încheiat sub nr. 34881/25.11.2015, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și din străinătate) înregistrat sub nr. 34872/25.11.2015;
    • adresa înregistrată sub nr. 34058/18.11.2015 a Partidului Social Democrat pentru confirmarea calității de membru al partidului;
  • în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statul deșilor locali
  • în temeiul dispozițiilor art. 31 alin. (5), art. 311, art. 36, art. 45 și art. 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se validează mandatul de consilier local al domnului CERVENCU ANTONEL, ales supleant pe lista Partidului Social Democrat la poziția 15 la alegerile locale din iunie 2012.
  • Art. 2. – Primarul, Secretarul orașului Popești-Leordeni prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire1 cele prevăzute în prezenta hotărâre.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 95 din 25.11.2015

Document semnat