Hotărâre
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Liviu Mirea din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere referatul constatator înregistrat sub nr. 33177/11.11.2015, demisia domnului Mirea Liviu înregistrată sub nr. 33035/09.11.2015, precum și rapoartele de avizare ale: comisie nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și din străinătate) înregistrat sub nr. 34871/25.11.2015 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 34877/25.11.2015;
  • în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și alin. (3), art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 coroborate cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Liviu Mirea din cadrul Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, din partea Partidului Social Democrat.
  • Art. 2. – Se declară vacant locul de consilier local al domnului Liviu Mirea în Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni.
  • Art. 3. – Secretarul orașului va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului orașului Popești-Leordeni, serviciilor de specialitate și Instituției Prefectului Județ Ilfov.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 94 din 25.11.2015

Document semnat