Hotărâre
privind modificarea anexei 1 la HCL 21/02.04.2015 privind modificarea creditelor de angajament pentru programul local multianual privind „Modernizarea și reabilitarea străzilor din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov” pe perioada 2015-2016

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate nr. 30410/16.10.2015 a Serviciului de achiziții publice și investiții locale, expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrată sub nr. 30411/16.10.2015, precum și rapoartele de avizare ale : comisiei nr.l(pentru activități economico- financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr.31658/28.10.2015 și al comisiei nr.2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 31659/28.10.2015;
  • în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ale Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare
  • în temeiul art. 45 alin. (2), lit. a) coroborat cu art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă modificarea anexei 1 la hotărârea nr. 21/02.04.2015 privind aprobarea creditelor de angajament pentru programul local multianual privind „Modernizarea și reabilitarea străzilor din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
  • Art. 2. – Celelalte prevederi ale HCL nr. 21/02.04.2015 rămân neschimbate.
  • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, Direcția Economică și Serviciul Achiziții și Investiții Locale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 93 din 28.10.2015

Document semnat