Hotărâre
privind încetarea contractului de comodat încheiat cu Fundația „Simionescu”, privind folosința gratuită a spațiului în suprafața de 12 mp, din imobilul situat în sos. Olteniței nr. 31A aflat în administrarea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 30281/15.10.2015 al serviciului administrație publică, juridic și autoritate tutelară, prin care propune aprobarea încetării contractului de comodat încheiat cu Fundația „Simionescu” în vederea desfășurării activității de binefacere și servicii publice, pentru un spațiu de 12 mp din imobilul situat în șos. Olteniței nr. 31A, solicitarea Fundației Simionescu nr. 30233/14.10.2015, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrată sub nr. 30282/15.10.2015, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 31654/28.10.2015 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 31655/28.10.2015;
  • ținând cont de prevederile art. 15 lit. b) din Contractul de comodat nr. 8565/28.03.2013 în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2, lit. c) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

  • Art. 1. – Începând cu data de 01.11.2015 se aproba încetarea contractul de comodat privind folosința gratuită a spațiului în suprafața de 12 mp, din imobilul situat în sos. Olteniței nr. 31A aflat în administrarea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.
  • Art. 2. – Se împuternicește domnul Crăciunescu Eozefin, șef serviciu să semneze în numele și pentru Consiliul local al orașului Popești-Leordeni procesul verbal de predare-primire a spațiului.
  • Art. 3. – Secretarul orașului și domnul Crăciunescu Eozefin vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 92 din 28.10.2015

Document semnat