Hotărâre
privind acordarea normei de hrană personalului Direcției de Poliție Locală Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Având în vedere expunerea de motive nr. 30528/19.10.2015 a Primarului orașului Popești-Leordeni, raportul de specialitate nr. 29824/12.10.2015 al Direcției de Poliție Locală Popești-Leordeni, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr.31653/28.10.2015, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă, și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 31654/28:10.2015 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație public locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 31655/28.10.2015;
 • în conformitate cu prevederile:
  • O.U.G. nr. 41/30.09.2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare;
  • O.G. nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată;
  • H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 din Legea poliției locale nr. 155/2010;
  • Ordinul M.D.R.A.P. nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 31 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, r2, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.9 alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
 • în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 7, art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – (1) Începând cu data de 01.10.2015 se aprobă acordarea normei de hrană personalului Direcției de Poliție Locală Popești-Leordeni.
  (2) Norma de hrană reprezintă alocația de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliției locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.
  (3) Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocația valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană, în conformitate cu legislația în vigoare.
  (4) Normele de hrană zilnice de care beneficiază personalul Direcției de Poliție Locală Popești-Leordeni, diferențiate pe categorii de personal, sunt următoarele:
  1. norma nr. 1 – pentru personalul care ocupă funcții publice generale și pentru personalul contractual – 25 lei/zi;
  2. norma nr. 6 – pentru personalul care ocupă funcții publice specifice de polițist local și pentru personalul de conducere – 32 lei/zi;
  3. norma nr. 12”B” – normă suplimentară pentru personalul care lucrează în ture sau schimburi – 5 lei/zi;
  (5) Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice.
 • Art. 2. – Alocarea sau scoaterea de la drepturile la norma de hrană a personalului Direcției de Poliție Locală Popești-Leordeni, precum și stabilirea normelor de hrană de care beneficiază acesta, se va face nominal, prin decizia conducătorului instituției.
 • Art. 3. – Norma de hrană de care beneficiază personalul Direcției de Poliție Locală Popești-Leordeni se acordă în condițiile și cuantumurile aprobate prin ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în condițiile legii.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin aparatul de specialitate, Direcția Economică, Compartimentul Resurse Umane și Direcția Poliția Locală Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se revocă HCL nr. 63/27.09.2012 privind acordarea normei de hrană personalului poliției locale a orașului Popești-Leordeni.

Președintele de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 91 din 28.10.2015

Document semnat