Hotărâre
privind constituirea comisiei de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registru Agricol și Cadastru în perioada 2010-2014

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

 • Având în vedere referatul de specialitate al Secretarului orașului înregistrat sub nr. 30333/17.09.2014 privind propunerea constituirii comisiei de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registru Agricol și Cadastru în perioada 2010-2014, a expunerii de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 32039/30.09.2014, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 33288/13.10.2014, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 33289/13.10.2014, al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 33290/13.10.2014 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 33291/13.10.2014;
 • în baza prevederilor art. 54 alin. (7) din din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • în temeiul dispozițiilor art. 54 alin. (7) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – (1) Se constituie comisia de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registru Agricol și Cadastru în perioada 2010-2014, în următoarea componență:
  • Președinte – Ichim Margareta – secretar oraș;
  • Membru – Preda Florin – administrator public;
  • Membru – Pavel Marta – director executiv;
  • Membru – Niculae Daniela – inspector superior;
  • Membru – Constantin Dan – consilier juridic.
  (2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de Pavel Greti Gianina – inspector la compartiment administrație publică și autoritate tutelară.
 • Art. 2. – Comisia își va desfășura activitatea până la data de 30.10.2014.
 • Art. 3. – Comisia astfel constituită va efectua o analiză amănunțită a activității desfășurate în perioada 2010-2014 la nivelul serviciului Registrul Agricol și Cadastru, cu privire la modul în care au fost gestionate documentele instituției.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 53 din 13.10.2014

Document semnat