Hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ZONĂ SERVICII, COMERȚ, UNITĂȚI DEPOZITARE, P+3E+M”

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 92.480/17.12.2013, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 92553/18.12.2013 și comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 92387/18.12.2013;
  • în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor ari. 36, alin. (5), lit. c) coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea 21572001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. unic. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ZONĂ SERVICII, COMERȚ, UNITĂȚI DEPOZITARE, P+3E+M” situat în orașul Popești-Leordeni, T28, P534/7, P535/7, P534/8, P535/8, nr. cadastral 4718, 4717 în suprafață de 17.225 mp beneficiari Guțu Gheorghe, Guțu Vasilica, Doțe Petre, Doțe Lorin, Doțe Ivan, Doțe Iosif pentru S.C. DUNĂREA SUD S.R.L.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 77 din 18.12.2013

Document semnat