Hotărâre
privind acceptarea unei sponsorizări din partea S.C. DUNĂREA SUD S.R.L.

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Secretarului orașului înregistrat sub nr. 92417/18.12.2013, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 92418/18.12,2013, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico- financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 92394/18.12.2013, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 92388/18.12.2013, și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 92391/18.12.2013;
  • în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 și art. 5 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, actualizată, precum și art. 69 din Legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se acceptă sponsorizarea din partea S.C. FABRYO CORPORATION SRL. în valoare de S.C. DUNĂREA SUD S.R.L. în valoare de 1988,90 lei, conform contractului de sponsorizare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni, domnul Petre Iacob să semneze contractul de sponsorizare.
  • Art. 3. – Primarul orașului și Direcția Economică vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 76 din 18.12.2013

Document semnat