Hotărâre
privind aprobarea înființări unui adăpost temporar de noapte pentru persoanele care nu au locuință precum stabilirea situațiilor în care persoanele fără adăpost pot beneficia de aceste servicii

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului de Asistență Socială înregistrat sub nr.91547/12.12.2013 și expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 91775/13.12.2013, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 92402/18.12.2013, al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 92554/18.12.2013;
  • în conformitate cu prevederile art. 27, alin. (1) și (2) și art. 28, alin. (3), din Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 45, alin (1) și art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă înființarea unui adăpost temporar de noapte pentru persoanele care nu au locuință precum stabilirea situațiilor în care persoanele fără adăpost pot beneficia de aceste servicii, conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Primarul orașului prin Administrator public și Serviciul Asistență Socială, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 75 din 18.12.2013

Document semnat