Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de finalizare a investiției și recompartimentare pentru „Liceu în incinta Școlii Generale nr.1 – Liceul Radu Popescu“

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții Locale înregistrat sub nr.70411/10.12.2013 și Expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr.91432/12.12.2013 , precum, și rapoartele de avizare ale: comisiei nr.l (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 92398/18.12.2013, și al comisiei nr.4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția, mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr.92393/18.12.2013;
  • în conformitate cu prevederile art. 44, din Legea nr. 273/2006, cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 45, alin (1) și art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de finalizare a investiției și recompartimentare pentru „Liceu în incinta Școlii Generale nr.1 – Liceul Radu Popescu“ conform devizului anexat la prezenta.
  • Art. 2. – Primarul, Direcția Economică și Serviciul Achiziții Publice și Investiții Locale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 73 din 18.12.2013

Document semnat