Hotărâre
privind aprobarea rectificării nr. 5 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2013 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,întrunit în ședință ordinară,

  • Examinând proiectul de hotărâre privind Rectificarea nr. 5 a Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2013 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate – proiect inițiativa primarului;
  • având în vedere: expunerea de motive a Primarului înreg. cu nr. 89667/02.12.2013, raportul de specialitate al Directorului economic înreg. cu nr.89668/02.12.2013, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 5 a bugetului local înregistrat sub nr. 89669/02.12.2013, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 92397/18.12.2013, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 92399/18.12.2013, al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 92551/18.12.2013 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 92389/18.12,2013;
  • luând act de realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și de publicitatea prevăzută de art. 761 din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • având în vedere prevederile Legii nr. 5/21.02.2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • în conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) lit. a) și lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 45 alin (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

  • Art. 1. Se aprobă Rectificarea nr. 5 a Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2013, cu o influenta totală în valoare de +143.300 lei, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli, conform anexei nr. 1 (BVC) și nr. 2 (Lista de investiții), ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. Modul de utilizare al excedentului din anul precedent precum și Bugetul de venituri si cheltuieli al instituției finanțate din venituri proprii, rămân neschimbate.
  • Art. 3. Informațiile privind bugetele și anexele acestora vor fi convertite și transmise în format electronic de tip „.pdf” în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare către Ministerul Administrației și Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia, prin grija specialistului IT din cadrul primăriei.
  • Art. 4. Prezenta hotărâre şi anexele care fac parte integrantă, se comunică Prefectului judeţului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul instituţiei www.ppl.ro în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, prin grija secretarului oraşului Popeşti-Leordeni tuturor persoanelor interesate

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 72 din 18.12.2013

Document semnat