Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 91887/16.12.2013 și a raportului de specialitate înregistrat sub nr. 91886/16.12.2013, precum și raportul de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 92395/18.12.2013, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr.92400/18.12.2013, al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 92550/18.12.2013 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr.92390/18.12.2013;
  • în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din OG nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a Consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr. 673/2003, coroborate cu prevederile art.35 (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Articol unic. – Se aprobă alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al orașului Popești-Leordeni pe o perioadă de 3 luni, domnul consilier Liviu MIREA.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 71 din 18.12.2013

Document semnat