Hotărâre
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă „Vintilă Vodă”, din str. Unirii, nr. 26, orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor – Protoieria Ilfov Sud

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere cererea nr. 85764/06.11.2013 a Parohia Ortodoxă „Vintilă Vodă”, din str. Unirii, nr. 26, orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor – Protoieria Ilfov Sud, expunerea de motive a Primarului Petre IACOB înregistrata cu nr.86164/08.11.2013, raportul de specialitate al Secretarului orașului, înregistrat cu nr. 86163/06.11.2013, precum rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 87666/19.11.2013 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 87713/19.11.2013;
  • ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea, unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002, cu modificările și completările ulterioare și HG nr.1 470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 și art. 4 alin. (2) si art. 5 din HG nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001;
  • în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohia Ortodoxă „Vintilă Vodă”, din str. Unirii, nr. 26, orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor – Protoieria Ilfov Sud, în suma de 70.000 lei, în vederea continuării lucrărilor de construcții.
  • Art. 2. – Alocarea sumei prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se va face integral sau în tranșe în funcție de disponibilitățile existente în conturile deschise pe seama orașului Popești-Leordeni în anul financiar-contabil 2013, pentru completarea fondurilor proprii unității de cult.
  • Art. 3. – Se aproba Anexa nr. 1, tipizatul „Memoriu justificativ al sumelor primite ca spijin financiar din bugetul local al orașului Popești-Leordeni în anul 2013”, ce va fi completat la justificarea sumelor primite și va fi însoțit de copii ale documentelor justificative.
  • Art. 4. – Primarul în calitate de Ordonator principal de credite și Direcția economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi comunicata Instituției Prefectului Județului Ilfov pentru obținerea vizei de legalitate și tuturor părților interesate, în termenul prevăzut de lege prin grija Secretarului.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 70 din 19.11.2013

Document semnat