Hotărâre
privind aprobarea asocierii orașului Popești-Leordeni cu Asociația „Iubește-mă Așa Cum Sunt” în vederea realizării programelor de integrare-reintegrare socială, socializarea și petrecerea timpului liber cu persoanele cu handicap

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr .84518/30.10.2013, expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 84519/30.10.2013 precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 82146/14.10.2013 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 82068/14.10.2013;
  • în conformitate cu prevederile art. 46, alin. (1) lit. f) din OGR nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, coroborat cu art. 21 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), alin. (6), lit. a), pct. 2, alin. (7), lit. a) și art. 45 alin. (1), lit. f) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă asocierea dintre Orașul Popești-Leordeni și Asociației „IUBEȘTE-MĂ AȘA CUM SUNT”, pentru realizarea programelor de integrare-reintegrare socială, socializarea și petrecerea timpului liber cu persoanele cu handicap, conform contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al orașului Popești-Leordeni cu suma de 25.000 lei a Asociației „IUBEȘTE-MA AȘA CUM SUNT”, în vederea realizării programelor de integrare-reintegrare socială, socializarea și petrecerea timpului liber cu persoanele cu handicap, conform prevederilor bugetare alocate în anul 2013 și a Contractului de asociere.
  • Art. 3. – Se împuternicește Primarul orașului să semneze în numele și pentru Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni contractul de asociere.
  • Art. 4. – Primarul în calitate de Ordonator principal de credite și Direcția economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Ilfov pentru obținerea vizei de legalitate și tuturor părților interesate, în termenul prevăzut de lege prin grija Secretarului.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 67 din 19.11.2013

Document semnat