Hotărâre
privind aprobarea acordului de parteneriat între orașul Popești-Leordeni și Asociația Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 din Timișoara pentru realizarea proiectului Expoziție dedicată eroilor martiri din Timișoara

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 84644/31.10.2013 al compartimentului juridic prin care propune aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 din Timișoara pentru realizarea proiectului Expoziție dedicată eroilor martiri din Timișoara în spațiul din interiorul Bisericii din lemn-suspendată din orașul Popești-Leordeni, str. Leordeni nr. 147C, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrată sub nr. 84645/31.10.2013, solicitarea înregistrată sub nr. 14452/27.05.2013 a Asociației Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 din Timișoara pentru dezvoltarea proiectului Expoziție dedicată eroilor martiri din Timișoara, precum și comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 87668/19.11.2013, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 87708/19.11.2013;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a), și art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aproba Acordul de parteneriat între orașul Popești-Leordeni și Asociația Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 din Timișoara pentru realizarea proiectului Expoziție dedicată eroilor martiri din Timișoara în spațiul din interiorul Bisericii din lemn-suspendată din orașul Popești-Leordeni, str. Leordeni nr. 147C, conform Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni, domnul Petre IACOB, să semneze acordul de parteneriat prevăzut la art. 1.
  • Art. 3. – Primarul orașului și Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 66 din 19.11.2013

Document semnat