Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localității Popești-Leordeni prin concesiune nr. 17099/14.08.2006 încheiat între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și S.C.Rosal Grup S.A.

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 86160/08.11.2013 prin care se propune încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localității Popești-Leordeni prin concesiune nr. 17099/14.08.2006 încheiat între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și S.C.Rosal Grup S.A., înregistrat sub nr. 85623/06.11.2013, expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 86161/08.11.2013, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 87704/19.11.2013 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 87705/19.11.2013;
  • văzând și prevederile art. 7 și art. 8 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localității Popești-Leordeni prin concesiune nr. 17099/14.08.2006 încheiat între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și S.C. Rosal Grup S.A.;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c), d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aproba încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localității Popești-Leordeni prin concesiune nr. 17099/14.08.2006 încheiat între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și S.C.Rosal Grup S.A., conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni domnul Petre IACOB să semneze actul adițional în numele Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.
  • Art. 3. – Primarul, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Direcția Economică, Compartiment Juridic și serviciul S.A.D.P.P. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 64 din 19.11.2013

Document semnat