Hotărâre
privind aprobarea Planului de deszăpezire 2013-2014 pentru perioada 15.11.2013-15.03.2014

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 85610/05.11.2013 , raportul de specialitate al Serviciului Administrare Domeniu Public și Privat înregistrat sub nr. 85609/05.11.2013, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 87702/19.11.2013 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 82069/14.10.2013;
  • văzând prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 289/2.170/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Secțiunii 6 – Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din Cap. IV – Serviciile de salubrizare și condițiile de funcționare al Regulamentului – Cadru de organizare Și funcționare a serviciului public de salubrizare în aria administrativă a orașului Popești-Leordeni aprobat prin H.C.L. nr. 45/31.05.2011;
  • în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Planul de deszăpezire 2013-2014 pentru perioada 15.11.2013-15.03.2014 al orașului Popești-Leordeni, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – (1) Primarul orașului Popești-Leordeni și Serviciul Administrare Domeniu Public și Privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
    (2) Comunicarea Și aducerea la cunoștința publică se vor face prin grija Secretarului orașului Popești-Leordeni, conform competențelor.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 63 din 19.11.2013

Document semnat