Hotărâre
privind acceptarea unei sponsorizări din partea FUNDAȚIEI TUNA

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Secretarului orașului înregistrat sub nr. 85747/06.11.2013, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 85748/06.11.2013, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 87700/19.11.2013 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 87701/19.11.2013;
  • în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 și art. 5 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, actualizată, precum și art. 69 din Legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se acceptă sponsorizarea din partea FUNDAȚIEI TUNA în valoare de 2728 LEI, conform contractului de sponsorizare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni, domnul Petre Iacob să semneze contractul de sponsorizare.
  • Art. 3. – Primarul orașului și Direcția Economică vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 62 din 19.11.2013

Document semnat