Hotărâre
privind aprobarea modificării art. 12 pct. 5 din Regulamentul-cadru al serviciilor publice de salubritate al orașului Popești-Leordeni aprobat prin Hotărârii Consiliului Local nr. 45/31.05.2011

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 83031/18.10.2013, prin care propune modificarea art. 12 pct. 5 din Regulamentul-cadru al serviciilor publice de salubritate al orașului Popești-Leordeni aprobat prin Hotărârii Consiliului Local nr. 45/ 31.05.2011, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată, sub nr. 83032/18.10.2013, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 83015/18.10.2013, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr.83016/18.10.2013, al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică, locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 82089/1.8.10.2013 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea, și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 82090/18.10.2013;
  • în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 110/09.07.2007 a Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al localităților și în conformitate cu prevederile HGR nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ANRSC;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a) punctul 14 și art. 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 12 pct. 5 din Regulamentul-cadru al serviciilor publice de salubritate al orașului Popești-Leordeni aprobat prin Hotărârii Consiliului Local nr. 45/31.05.2011”, care va avea următorul cuprins:
    „5) serviciul de salubrizare va fi finanțat din bugetul local al orașului Popești-Leordeni, pentru locuitorii cu domiciliul stabil în orașul Popești-Leordeni, făcând excepție doar agenții economici care au sedii și puncte de lucru în localitatea Popești-Leordeni cât si acea categorie a populației care reprezintă persoanele fizice rezidente care nu au domiciliul stabil în localitatea noastră și care trebuie să încheie contracte de servicii cu firma de salubritate.”
  • Art. 2. – Primarul și Viceprimarul orașului prin Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 61 din 18.10.2013

Document semnat