Hotărâre
privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, de asistență și de reprezentare

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere rreferatul de specialitate al Secretarului orașului înregistrat sub nr. 82665/16.10.2013 prin care propune adoptarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, de asistență și de reprezentare, cât și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 82666/16.10.2013, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 8301.2/18.10.2013, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 82994/I8.10.2013, al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară ș i străinătate) înregistrat sub nr. 83 014/14.10.2013;
  • în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;
  • ținând seama de art. 793 din Ordonanța Guvernului, nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (1) , art. 45 alin. (1) și art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

  • Art. 1. – Începând cu data prezentei se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de asistență, consultanță și de reprezentare a orașului Popești-Leordeni și a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni prin contractarea serviciilor juridice pentru unele litigii și raporturi juridice existente și viitoare în care orașul Popești-Leordeni, Primarul orașului, Primăria, Comisia de fond funciar și Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni este parte.
  • Art. 2. – În aplicarea prevederilor art. 1 se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni să semneze în numele și pentru Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni contractele de consultanță, de asistență și de reprezentare juridică și să negocieze onorariul aferent acestor contracte, în funcție de obiectul și complexitatea, situației juridice.
  • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 60 din 18.10.2013

Document semnat