Hotărâre
privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Popești-Leordeni

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 82668/16.10.2013 și expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 82669/16.10.2013, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 83013/18.10.2013, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 82994/18.10.2013, al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea, drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 83014/14.10.2013;
  • în conformitate cu prevederile art. 3 și art. 71 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sport, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 59/29.08.2013 privind asocierea Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni cu Asociația Club Sportiv Popești-Leordeni;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a), pct. 6, art. 45, alin. (1) și art. 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă contractul de susținere financiară a Asociației Club Sportiv Popești-Leordeni în Campionatul național de fotbal al României, Centrul de copii și juniori, în turul campionatelor 2013-2014, conform Anexei care face parte integranta din prezentă hotărâre.
  • Art. 2. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al orașului Popești-Leordeni în vederea participării echipelor de fotbal ale Asociației Club Sportiv Popești-Leordeni în Campionatul național de fotbal al României, Centrul de copii și juniori, în turul campionatelor 2013-2014, conform prevederilor bugetare alocate în anul 2013 și a contractului de susținere financiară.
  • Art. 3. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni să semneze în numele și pentru Consiliul Local, contractul de susținere financiară.
  • Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Primarul orașului, Direcția economică și sociației Club Sportiv Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 59 din 18.10.2013

Document semnat