Hotărâre
privind afilierea orașului Popești-Leordeni la Asociația de dezvoltare intercomunitară EURO-APA

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

 • Având in vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 82519/15.10.2013 și a expunerii de motive a Primarului înregistrată sub nr. 82520/15.10.2013 rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 83011/18.10.2013, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr.82994/18.10.2013, al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 83014/14.10.2013 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 82993/18.10.2013;
 • ținând cont de:
  • prevederile art. 2 lit. e), art. 6 lit. e), art. 8 alin. 1 si alin. 3 lit. c) precum și art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicata, cu modificările și completările ulterioare;
  • dispozițiile art. 10, art. 12 alin. 1 lit. d) și art. 17 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 1 alin. (1) și art. 2 lit. c) din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată;
  • prevederile Hotărârii nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
  • dispozițiile art. 11 și următoarele din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - republicată;
 • în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) și e), alin. (6) lit. a) pct. 14 și alin. (7) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;
 • în temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - republicată - cu privire la administrația publica locală-cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă asocierea orașului Popești-Leordeni prin Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară EURO-APA, persoană juridică de drept privat, înființată conform art. 11 și următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată.
 • Art. 2. – Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară EURO-APA astfel cum a fost modificat, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre și Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară EURO-APA, astfel cum a fost modificat, în forma prevăzută in Anexa 2 la prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – (1) Se aprobă participarea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni la patrimoniul Asociației cu o contribuție în valoare de 600 lei.
  (2) Asociația de dezvoltare intercomunitară ELIRO-APA are sediul în România, Județul Ilfov, orașul Voluntari, Bd. Dunării, nr. 71, etaj 2, cam. 4 și un patrimoniu de 4200 lei.
  (3) Se aprobă cotizația pentru anul 2013 ce va trebui plătită de orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local, in cuantum de 1000 lei lunar.
 • Art. 4. – (1) Se numește dl PETRE IACOB. cetățean român, născut la data de ............. ca membru al Adunării Generale a Asociației.
  (2) Se imputemiceste Dl. PETRE IACOB, cetățean român, ......................... să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară EURO-APA.
  (3) In situația în care dl PETRE IACOB se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl NĂSTASE IOSIF în calitate dc viceprimar cetățean român, ....................................... .
 • Art. 5. – (1)Se mandatează Asociația de dezvoltare intercomunitară EURO-APA cu sediul în România, Județul Ilfov orașul Voluntari, Bd. Dunării, nr. 71, etaj 2, cam.4, înscrisă în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor sub nr. 67 PJ din 15.12.2010 și având CIF 27824896 sa exercite și sa realizeze competentele Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni referitoare la furnizarea și prestarea serviciilor de utilități publice de apa și canalizare.
  (2) În exercitarea competentelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice de apa și canalizare Asociația de dezvoltare intercomunitară EURO-APA va adopta hotărâri în legătură cu:
  1. elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului;
  2. coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată eu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;
  3. elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.
 • Art. 6. – Se mandatează Asociația de dezvoltare intercomunitară EURO-APA să exercite pe seama și în numele nostru dreptul de a delega gestiunea serviciului de utilitate publică de apă și canalizare. Delegarea gestiuni se va face după semnarea procesului verbal de predare-primire între Asociația de dezvoltare intercomunitară EURO-APA și Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni, în baza aprobării prin hotărâre de către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 7. – Se mandatează Asociația de dezvoltare intercomunitară EURO-APA sa exercite pe seama și în numele nostru dreptul de a concesiona bunurile aparținând domeniului public și/sau privat al orașului Popești-Leordeni care constituție infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciilor de utilități publice de apa și canalizare identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre. Concesionarea se va face după semnarea procesului verbal de predare-primire între Asociația de dezvoltare intercomunitară EURO-APA și Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni, în baza aprobării prin hotărâre de către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 8. – (1) În exercitarea competentelor și atribuțiilor ce ii revin în sfera serviciilor de utilități publice de apa si canalizare, Asociația de dezvoltare intercomunitară EURO-APA va avea următoarele obligații fata de utilizatorii serviciilor de utilități publice:
  1. sa asigure gestionarea si administrarea de utilitati publice pe criterii de competitivitate economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serviciului stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii;
  2. sa elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vederea îmbunătățirii si dezvoltării serviciilor de utilitati publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;
  3. sa promoveze dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilitati publice si programe de protecție a mediului pentru activitățile si serviciile poluante;
  4. sa consulte asociațiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a modalităților de organizare si funcționare a serviciilor;
  5. sa informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilitati publice si asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
  6. sa medieze si sa soluționeze conflictele dintre utilizatori si operator la cererea uneia dintre parti;
  7. sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a obligațiilor si responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare a gestiunii cu privire la respectarea indicatorilor de performanta si a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la Încheierea contractului de delegare a gestiunii, exploatarea eficienta si in condiții de siguranța a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privat al orașului Popești-Leordeni, afectate serviciilor de apa si de canalizare, asigurarea protecției mediului si a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor.
  (2) In vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1) Asociația de dezvoltare intercomunitară EURO-APA are in relația cu operatorul serviciilor de utiltati publice următoarele drepturi:
  1. sa stabilească cerințele si criteriile de participare si selecție a operatorului la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii;
  2. sa solicite informații cu privire la nivelul si calitatea serviciului fumizat/prestat si cu privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a comunei, încredințate pentru realizarea serviciului;
  3. sa invite operatorul pentru audieri in vederea concilierii diferendelor apărute in relația cu utilizatorii serviciilor;
  4. sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice si sa ia masurile necesare in cazul in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
  5. sa sancționeze operatorul in cazul in care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanta si eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciilor.
  (3) Asociația de dezvoltare intercomunitară EURO-APA are următoarele obligații fata de operatorul fumizor/prestator al serviciilor de utilitati publice:
  1. sa respecte angajamentele asumate fata de operator prin hotararea de dare in administrare a serviciului respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
  2. sa păstreze in condițiile legii confidențialitatea datelor si informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorului, altele decât cele de interes public.
 • Art. 9. – Asociația de dezvoltare intercomunitară EURO-APA are obligația de a urmări, de a controla si de a supraveghea modul in care se realizează serviciile de utiltati publice de apa si canalizare, respectiv:
  1. modul de respectare si de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, inclusiv in relația cu utilizatorii;
  2. calitatea serviciilor furnizate/prestate;
  3. indicatorii de performanta a serviciilor furnizate/prestate;
  4. modul de administrare, exploatare, conservare si menținere in funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilitati publice;
  5. modul de formare, stabilire, modificare si ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice.
 • Art. 10. – Prezenta hotarare abroga orice prevederi contrare si va fi comunicata președintelui adunării generala a asociaților a Asociației de dezvoltare intercomunitară EURO-APA.
 • Art. 11. – Se împuternicește dna Ilie Georgiana Daniela cetățean român, ............... să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv și Statutului Asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Ilfov.
 • Art. 12. – În situația în care persoana împuternicită la art. 11 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv și Statutului Asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Ilfov vor fi îndeplinite de dna Nanau Camelia, cetățean român .......................... .
 • Art. 13. – Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 14. – Se împuternicește dna Pavel Marta, cetățean român, ..................., să îndeplinească procedurile privind depunerea sumelor pentru patrimoniu.
 • Art. 15. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va face publică prezenta hotărâre și o va înainta Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 58 din 18.10.2013

Document semnat