Hotărâre
privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2013-2014

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni, întrunit în ședință ordinară,

  • Având în vedere referatul de specialitate al compartimentul juridic înregistrat sub nr. 38443/17.12.2012 expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 38444/17.12.2012, precum și adresa Inspectoratului Școlar Județean Ilfov înregistrată sub nr. 38442/2012, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 38823/19.12.2012 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 38824/19.12.2012;
  • în baza dispozițiilor art. 19 alin. (4), art. 61, art. 94 alin. (2) lit. d) și art. 95 alin. (1) lit. o), Capitolul III – Rețeaua școlară din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) punctul 1 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Articol unic. – Se aproba rețeaua unităților de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2013-2014, conform anexei 1 atașată la prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 93 din 19.12.2012

Document semnat