Hotărâre
privind aprobarea rectificării nr. 4 bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2012 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni, întrunit în ședință ordinară,

 • Examinând proiectul de hotărâre privind Rectificarea nr. 4 a Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2012 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate – proiect inițiativa primarului;
 • având în vedere:
  • expunerea de motive a Primarului înreg. cu nr. 36.584/29.11.2012;
  • raportul de specialitate al Directorului economic înreg. cu nr. 36.583/29.11.2012;
  • afișarea documentației Proiect rectificare Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru supunerea dezbaterii publice, respectiv procesul-verbal de afișare ai Bugetului local rectificat nr. 4 pe anul 2012 nr. 36.585/29.11.2012, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 38821/13.12.2012, raportul de avizare al nr. 3 (comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 38822/19.12.2012;
 • luând act de realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și de publicitatea prevăzută de art. 761 din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 privind Bugetul de stat pe anul 2012 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • în conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) lit. a) și lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • în temeiul art. 45 alin (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Rectificarea nr. 4 a Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2012, constând în virări de credite bugetare intre capitolele de cheltuieli bugetare, veniturile rămânând neschimbate, conform anexei nr. 1 (BVC) și nr. 2 (Lista de investiții), ce fac parte integrantă din.prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, rămâne neschimbat.
 • Art. 3. – Modul de utilizare al excedentului din anul precedent rămâne neschimbate.
 • Art. 4. – Informațiile privind bugetele și anexele acestora vor fi convertite și transmise în format electronic de tip „.pdf” în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare către Ministerul Administrației și Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia, prin grija specialistului IT din cadrul primăriei.
 • Art. 5. – Prezenta hotărâre şi anexele care fac parte integrantă, se comunică Prefectului judeţului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul instituţiei www.ppl.ro în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, prin grija secretarului oraşului Popeşti-Leordeni tuturor persoanelor interesate

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 92 din 19.12.2012

Document semnat