Hotărâre
privind împuternicirea Primarului orașului Popești-Leordeni în vederea demarării procedurilor necesare constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, care ca avea drept scop furnizarea în comun a serviciilor de interes local

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Având în vedere:
  • expunerea de motive înregistrată sub nr. 36581/29.11.2012 și a raportului de specialitate înregistrat sub nr. 36580/29.11.2012, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 38162/13.12.2012, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 38163/13.12.2012, comisiei nr. 3 (comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 38164/13.12.2012, comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 38165/1.3.12.2012;
  • prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
  • prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate de activitate serviciile de utilități publice;
  • prevederile O.G. Nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • văzând prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 191/2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărâ cu privire la înființarea unei Asociații de dezvoltare intercomunitară împreună cu unitățile administrativ-teritoriale limitrofe, respectiv Glina, Cernica, orașele Pantelimon și Popești-Leordeni, pentru furnizarea în comun a serviciilor de interes local;
 • în temeiul art. 11 și urm., art. 36 alin. (2), lit. e) și alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – (1) Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni, domnul Iacob Petre, în vederea demarării procedurilor necesare constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică de drept privat și de utilitate publică, care va avea drept scop furnizarea în comun a serviciilor de interes local, asociație ce va cuprinde orașul Popești-Leordeni, Municipiul București prin Consiliul local al Sectorului 3, orașul Pantelimon, comuna Glina și comuna Cernica, la care pot adera ulterior și alte localități.
  (2) Împuternicirea menționată la alineatul precedent cuprinde fără a se limita la:
  1. semnarea oricărot documente necesare în numele Consiliului Local ai orașului;
  2. reprezentarea în fața oricărei autorități din România.
 • Art. 2. – Se împuternicește primarul orașului Popești-Leordeni în vederea participării la Adunarea Generală a Membrilor Fondatori ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară care va cuprinde Municipiul București Consiliul Local al Sectorului 3, comunele Glina și Cernica, orașele Popești-Leordeni și Pantelimon.
 • Art. 3. – În exercitarea mandatului mai sus menționat Primarul orașului Popești-Leordeni, domnul Iacob Petre, poate delega atribuțiile anterior prevăzute.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni, Compartimentul Juridic și Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 5. – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 91 din 13.12.2012

Document semnat