Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 36578/29.11.2012 și a raportului de specialitate înregistrat sub nr. 36577/29.11.2012, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 38158/13.12.2012, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție copii, tineret și sport-turism)) înregistrat sub nr. 38159/13.12.2012, comisiei nr. 3 (comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 38160/13.12.2012, comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 38161/13.12.2012;
  • în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din OG nr. 35/2002 privind, aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a Consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr. 673/2003, coroborate cu prevederile art. 35 (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Articol unic. – Se aprobă alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al orașului Popești-Leordeni pe o perioadă de 3 luni, domnul consilier Șutru Pavel.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 90 din 13.12.2012

Document semnat