Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Serviciul de Ambulanță București-Ilfov privind folosința gratuită a spațiului în suprafața de 208 mp, din imobilul situat în str. Dispensarului nr. 1A aflat în administrarea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 36250/27.11.2012 al serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat prin care propune aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Serviciul de Ambulanță București-Ilfov în vederea desfășurării activității de asistență medicală prespitalicească-microstație de ambulanță spațiu de 208 mp din imobilul situat în str. Dispensarului nr. 1A, precum și expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrată sub nr. 36251/27.11.2012, precum și raportul de avizare al comisieinr. 3 (comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 36575/29.11.2012;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și 15 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aproba contractul de comodat privind folosința gratuită a spațiului în suprafața de 208 mp, din imobilul situat în str. Dispensarului nr. 1A aflat în administrarea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, pentru o durată de 5 ani de la data semnării contractului.
  • Art. 2. – Se împuternicește primarul orașului Popești-Leordeni, domnul Petre IACOB să semneze contractul de comodat în numele și pentru Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni.
  • Art. 3. – Secretarul orașului și Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 89 din 29.11.2012

Document semnat