Hotărâre
privind constituirea la nivelul orașului Popești-Leordeni a Grupului de Lucru Local de incluziune a cetățenilor români, aparținând minorităților romilor, pentru perioada 2012-2020

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere Referatul de specialitate al secretarului orașului înregistrat sub nr. 35282/19.11.2012 prin care se propune constituirea la nivelul orașului Popești-Leordeni a Grupului de Lucru Local de incluziune a cetățenilor români, aparținând minorităților romilor pentru perioada 2012-2020, cât și expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 35283/19.11.2012, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 36422/28.11.2012 și al comisiei nr. 3 (comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 36573/29.11.2012;
  • având în vedere prevederile Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorități romilor pentru perioada 2012-2020, aprobată prin HG nr. 1221/2011;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. e), alin. (6), lit a), pct. 2, 16, art. 44 (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă constituirea Grupului de Lucru Local (GLL) de incluziune a cetățenilor români, aparținând minorităților romilor, pentru perioada 2012-2020 la nivelul orașului Popești-Leordeni conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Grupul de Lucru Local va implementa măsurile cuprinse în Planul Local de Acțiune pentru perioada 2012-2020, privind incluziunea minorităților romilor.
  • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Grupul de Lucru Local și aparatul de specialitate al primarului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 86 din 29.11.2012

Document semnat