Hotărâre
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/21.12.2009

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

 • Având în vedere:
  • Expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată la nr. 34089/07.11.2012;
  • Raportul compartimentului juridic, înregistrat la nr. 34088/07.11.2012;
  • Titlul IX, art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
  • Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • Titlul IX, pct. 195-196 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
  • Raportul de avizare al comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 36423/28.11.2012;
 • în temeiul art. 36, alin. (4), lit. c) și art. 45, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă menținerea în vigoare a nivelurilor impozitelor și taxelor locale în orașul Popești-Leordeni prevăzute în H.C.L. nr. 41/21.12.2009 cu modificările ulterioare, până la revocare.
 • Art. 2. – Se aprobă completarea art. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 41/21.12.2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile cu anul 2010 prin introducerea aliniatelor 2 și 3 care va avea următorul cuprins:
  Art. 7. – Impozitul anual pe clădiri, pe teren și taxa pe mijloacele de transport, datorate aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, până la 50 lei inclusiv, fiecare se plătește integral până la primul termen de plată și nu beneficiază de bonificație.
  (2) Autovehiculele hibrid și electrice sunt scutite de la plata impozitului, cu 95% din valoarea acestuia.
  (3) Sunt considerate autovehicule hibrid și/sau electrice:
  1. autovehiculele care pot fi operate în tot sau în parte, electric, hibrid sau cu motor electric;
  2. toate autovehiculele trebuie să treacă clasa de mediu 2005.”
 • Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului, Direcția Economică și Serviciul impozite și taxe locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 84 din 29.11.2012

Document semnat