Hotărâre
privind modificarea tarifelor pentru activitățile specifice de salubrizare a orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 34086/07.11.2012, cât și a expunerii de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 34087/07.11.2012 si a solicitării S.C. ROSAL GRUP S.R.L. înregistrate sub nr. 33260/01.11.2012 și a fișelor de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la actîvitatile specifice serviciului de salubrizare, anexate, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 36420/28.11.2012;
  • în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2), lit. j) și art. 9 alin. (2), lit.d) din Legea Serviciilor Comunitare de Utilitari Publice nr. 51/2006, art. 6 alin. (1) lit. 1 din Legea nr. 101/2006 - Legea Serviciului de Salubrizare a Localității, art. 3 alin. (3) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007, privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru, activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localității nr. 17099/14.08.2006;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile specifice de salubrizare a orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Primarul, Direcția economică și Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 83 din 29.11.2012

Document semnat