Hotărâre
privind aprobarea încheierii ACTULUI ADIȚIONAL la contractul de concesiune nr. 8362/22.07.1999 între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și S.C. Vital Blue Aqua S.A.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere adresele înregistrate sub nr. 8314/16.03.2012 și a 29372/27.09.2012 a S.C. VITAL BLUE AQUA SA prin care solicită modificarea și completarea contractului de concesiune prin act adițional, a raportului de specialitate înregistrat sub nr. 31176/16.10.2012 al compartimentului juridic prin care propune aprobarea modificării și completării art. 3 și a art. 4 din contractul de concesiune nr. 8362/22.07.1999, încheiat cu SC VITAL BLUE AQUA SA, a expunerii de motive a primarului înregistrată sub nr. 31177/16.10.2012, precum și a rapoartelor de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 32512/25.10.2012 și al comisiei nr. 3 (comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nu 32519/25.10.2012;
  • în baza prevederilor Contractului de concesiune înregistrat sub nr. 8362/22.07.1999 privind exploatarea și întreținerea rețelei de distribuție apă potabilă și canalizare din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov și a Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aproba încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.8362/22.07.1999 între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și S.C. Vital Blue Aqua S.A. conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Secretarul și Direcția economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 80 din 29.11.2012

Document semnat