Hotărâre
privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea câinilor cu și fără stăpân în orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului de administrarea domeniului public și privat înregistrat sub nr. 31.989/22.10.2012, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind gestionarea câinilor cu și fără stăpân în orașul Popești-Leordeni, precum și expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 32222/23.10.2012, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 32511/25.10.2012;
  • în conformitate cu prevederile art. 1 alin.(1), art. 5 pct. 1 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, coroborate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind programul de gestionare a câinilor fară stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (6) pct. 14 și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără stăpân în orașul Popești-Leordeni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 30/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea câinilor cu și fără stăpân în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov, de către Serviciul de Administrare a Domeniului public și Privat se abrogă.
  • Art. 3. – Primarul și aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 77 din 25.10.2012

Document semnat